Dėl konkurso datos į Tauragės sporto centro direktoriaus pareigas perkėlimo

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo (aktuali redakcija), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 33 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. balandžio 10 d. raštą Nr. SR-1767 ,,Dėl konkursų eiti valstybės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vykdymo ir kompetencijų vertinimo“, konkurso į Tauragės sporto centro direktoriaus pareigas data perkeliama į 2020 m. rugpjūčio 25 d.
Dokumentų konkurso organizatoriui pateikimo diena – 2020 m. rugpjūčio 12 d.

Dėl konkurso datos perkėlimo

Informacija aktuali iki 2020-08-25